Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: florid enthesopathy of the posterior and inferior parts of the calcaneus