Bone metastases of various types on the same bony piece